OPPA-hanke kehittämässä oppijalähtöisempää oppimiskulttuuria lukioihin

 

 

OPPA-hankeen tavoitteet

Tavoite 1 – Yksilölliset oppimispolut

Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen käänteisellä opetuksella Oppiminen on yksilöllinen prosessi. Perinteisestä opettajajohtoisesta opetuksesta hyötyy tutkimusten mukaan vain 20% ryhmän opiskelijoista (Bloom). Siitä huolimatta koulujärjestelmä perustuu ajatukseen, että kaikille opetetaan samat sisällöt samassa aikataulussa ja osaaminen arvioidaan samaan aikaan samoin perustein. Tämä perustavanlaatuinen “epäkohta” on flipattava. Opiskelijaa motivoi se, että hän omistaa oman oppimisensa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on vapaus edetä kurssilla omaksuttuaan edellisen asian riittävän hyvin (Mastery learning). Tämä tuo opiskelijalle lisää vastuuta huolehtia omasta etenemisestään. Oppimisen omistajuus lisää oppimismotivaatiota lähelle sisäisen motivaation tasoa.

Tavoite 2 – Arvioinnin kehittäminen

Arviointia on monipuolistettava ja kehitettävä kannustavampaan suuntaan. Koska jokainen oppii omassa tahdissaan, on se otettava myös arvioinnissa huomioon. Mastery learning -ideologia perustuu edellisen aiheen hallitsemiseen (mastery) ennen uuteen aiheeseen siirtymistä. Testaaminen voidaan suorittaa itsearvioiden nettitestillä, joka pisteytetään ja arvioidaan itse. Perinteisen opettajan tarkistaman kokeen sijaan tämä pakottaa opiskelijan arvioimaan omaa oppimistaan. Oppimista tapahtuu testin tekemisen lisäksi siis myös tarkistusvaiheessa ja malliratkaisua katsoessa. Tähän myös kannustetaan, sillä pisteitä saa myös malliratkaisun ymmärtämisestä, jos oma ratkaisu on sattunut menemään väärin.

Tavoite 3 – Arviointyökalujen kehittäminen

Hankkeen kolmas tavoite on testata ja pilotoida joitakin tavoite 2:ssa mainitun arviointimallin mukaisia uudenlaisia sähköisiä arvioinnin näkyväksi tekeviä sekä monipuolista formaalia arviointia toteuttavia ohjelmia tai pilvipalveluja. Lähtökohtana on ollut halu tehdä oppimisesta näkyvää, sosiaalista ja ajasta ja paikasta riippumatonta sekä korostaa erityisesti epämuodollisen oppimisen tunnistamista. BIG datan käyttäminen tehokkaasti tukee erinomaisesti esimerkiksi ilmiöpohjaista oppimista.

Hankkeessa mukana